Ιδιώτες Επενδυτές (Φυσικά πρόσωπα)

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Prochoice Chrimatistiriaki Ltd. Μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτηση και ακολούθως να την υποβάλετε προσωπικά στα γραφεία μας (Σπύρου Κυπριανού 57, 1ος όροφος, γραφείο 102, 6051, Λάρνακα, τηλ: 24-661192, φαξ: 24-662464). Αν ενδιαφέρεστε για ηλεκτρονικές συναλλαγές, είναι απαραίτητο να προσκομίσετε την συμπληρωματική φόρμα που θα βρείτε στο τομέα: ηλεκτρονικές συναλλαγές.

'Αιτηση για Φυσικό Πρόσωπο

Η κυρίως αίτηση περιλαμβάνει τα εξής:

 • Συμφωνία με πελάτη
 • Πληροφορίες πελάτη (Για σκοπούς κατηγοριοποίησης πελατών)
 • Πληρεξούσιο

Με την υποβολή των πιο πάνω εγγράφων, απαραίτητο είναι να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα (ή διαβατήριο για τους μη Κύπριους) και πρόσφατο λογαριασμό (τηλεφώνου ή ηλεκτρικού ρεύματος) που να αποδεικνύει την μόνιμη οικία του αιτητή.

Άιτηση για Νόμικο Πρόσωπο

Θεσμικοί Επενδυτές (Νομικά πρόσωπα)

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Prochoice Chrimatistiriaki Ltd. Μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτηση και ακολούθως να την υποβάλετε προσωπικά στα γραφεία μας (Σπύρου Κυπριανού 57, 1ος όροφος, γραφείο 102, 6051, Λάρνακα, τηλ: 24-661192, φαξ: 24-662464). Αν ενδιαφέρεστε για ηλεκτρονικές συναλλαγές, είναι απαραίτητο να προσκομίσετε την συμπληρωματική φόρμα που θα βρείτε στο τομέα: ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Η κυρίως αίτηση περιλαμβάνει τα εξής:

 • Συμφωνία με πελάτη
 • Πληροφορίες πελάτη (για σκοπούς κατηγοριοποίησης πελατών)
 • Πληρεξούσιο

Στη περίπτωση ανοίγματος λογαριασμού για νομικό πρόσωπο, κατά την υποβολή της αίτησης στα γραφεία μας, είναι απαραίτητο να μας προσκομίσετε επιπροσθέτως τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Επίσημο, πρωτότυπο και πρόσφατο πιστοποιητικό των διευθυντών και του γραμματέα 
 • Ψήφισμα Διοικητικού συμβουλίου/ Επιτροπής, σχετικά με τον ορισμό εξουσιοδοτημένου φυσικού προσώπου που θα έχει την ευθύνη εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό της Εταιρείας/Ταμείου αντίστοιχα. 
 • Πιστοποιητικό σύστασης εταιρίας
 • Πιστοποιητικό εγγεγραμμένων μετόχων (για ιδιωτικές εταιρείες μόνο) 
 • Πιστοποιητικό εγγεγραμμένου γραφείου 
 • Ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας 
 • Έγκριση Κεντρικής Τράπεζας (μόνο για τις διεθνείς επιχειρήσεις και τις ξένες εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στη Κύπρο)

 

FOREX

COMMODITIES

INDICES

CSE

ASE

ΝΕΑ - AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

followusonTwitter

Get the regular monthly updates on the market and this site!
Subscription to this newsletter is completely free and is very easy.

Notice: Your private data is completely secure and will not be sold or traded. You will be able to unsubscribe from this newsletter at any time.